Co to jest ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej przeznaczoną dla wybranych kategorii podatników. W szczególności, ryczałt ewidencjonowany mogą stosować podatnicy, którzy:
 • uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 EUR, lub
 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 EUR.
W przypadku przekroczenia ww. limitów podatkowych przedsiębiorca w danym roku powinien opodatkować dochody z działalności gospodarczej w kolejnych latach według zasad ogólnych lub podatkiem liniowym (pod warunkiem terminowego złożenia stosownego zawiadomienia o wyborze tej formy opodatkowania).W odróżnieniu od zasad ogólnych i podatku liniowego podstawą opodatkowania jest kwota przychodu, a nie dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu). W konsekwencji, w praktyce możliwe są sytuacje, w których występuje obowiązek zapłaty ryczałtu nawet, jeżeli przedsiębiorca osiąga stratę.Do głównych zalet ryczałtu ewidencjonowanego należą:
 • Relatywnie niskie stawki podatku dla wybranych rodzajów działalności – możliwość zmniejszenia obciążeń podatkowych, w szczególności w odniesieniu do działalności charakteryzujących się wysoką rentownością.
 • Prosta forma prowadzenia ewidencji podatkowej - prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną w ramach ryczałtu ewidencjonowanego nie ma obowiązku prowadzenia KPiR – wymagane jest jedynie prowadzenie ewidencji przychodów.
StawkiStawki ryczałtu ewidencjonowanego wynoszą: 20 %, 17 %, 8,5 %, 5,5 % i 3% i są uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca świadczy kilka rodzajów usług należy  stosować różne stawki do poszczególnych rodzajów przychodów.Poniższa tabela obrazuje stawki ryczałtu ewidencjonowanego dla wybranych rodzajów działalności.
20%
 • przychody, osiągane w zakresie wolnych zawodów, czyli pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywa­nej osobiście, wyłącznie na rzecz osób fizycznych przez:
  • lekarzy, lekarzy stomatolo­gów, lekarzy weterynarii,
  • techników dentystycznych,
  • felczerów, położne, pie­lęgniarki,
  • tłumaczy,
  • nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyj­nych polegających na udzie­laniu lekcji na godziny.
17%a) usługi:
 • parkingowe,
 • hotelarskie,
 • w zakresie oprogra­mowania,
 • fotograficzne,
c) pośrednictwo w:
 • handlu hur­towym,
 • sprzedaży hurtowej po­jazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich,
 • sprzedaży motocykli oraz części i akce­soriów do nich,
 • organizacji wyjazdów turystycznych
8,5%
 • działalność usługowa, w tym gastronomiczna w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powy­żej 1,5 proc. alkoholu (z wy­jątkiem wymienionej niżej jako objętej stawką 5,5 proc. lub 3 proc.),
 • wy­twarzanie przedmiotów (wy­robów) z materiału powierzo­nego przez zamawiającego
 • najem, podnaj­em, dzierżawa, poddzierżawa składników majątku związa­nych z działalnością gospo­darczą oraz otrzymane od­szkodowania za szkody doty­czące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • prowadzenie przed­szkoli
5,5%·         przychody z prowadzenia działalności wytwórczej,
 • przychody z robót budowlanych lub z przewozu ładun­ków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.
 • działalność han­dlowa w zakresie sprzedaży:
 • żetonów i kart magnetycz­nych do automatów,
 • działalność han­dlowa w zakresie sprzedaży:
  • jednorazowych biletów ko­munikacji miejskiej,
  • znaczków do biletów miesięcz­nych,
  • znaków opłaty skarbo­wej,
  • znaczków pocztowych,
  • żetonów i kart magnetycz­nych do automatów.
3%
 • działalność gastronomiczna, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu,
 • działalność usługowa w za­kresie handlu (sprzedaż naby­tych produktów i towarów),
 • usługi związane z produkcją zwierzęcą (z wyjątkiem usług weterynaryjnych).
WyłączeniaW przepisach podatkowych określono rodzaje działalności, dla których nie jest możliwe stosowanie ryczałtu ewidencjonowanego:
 • prowadzenie aptek,
 • działalność w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 • działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 (czyli z wyjątkiem zawodu lekarza wszystkich specjalności, tech­nika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłuma­cza oraz nauczyciela w zakre­sie świadczenia usług edu­kacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny )
 • świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (m.in. reklamowe, pośred­nictwa finansowego, detek­tywistyczne i ochroniarskie, wykonywania fotografii reklamowych i podobnych),
 • działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.
 • wytwarzanie wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
Jednocześnie, z ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą korzystać w określonych sytuacjach osoby, których zakres działalności gospodarczej pokrywa się z zakresem prac wykonywanych w ramach umowy o pracę przed rozpoczęciem lub w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności, przepisy przewidują wyłączenie tej formy opodatkowania dla podmiotów:
 • rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub conajmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki,
które były lub są zatrudnione na umowę o pracę i zamierzają prowadzić własną działal­ność, w ramach której będą wykonywane, na rzecz byłego lub obecnego pra­codawcy, czynności takie same jakie w ostatnich dwóch latach podatkowych, były wykonywa­ne w ramach stosunku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Prześlij nam zapytanie, oddzwonimy

Imię *
Email lub telefon *
Chcę porozmawiać o:  Księgowości Podatkach Dotacji
×

Polityka prywatności

Zbieranie danych
Podczas używania strony KP Consulting, zbierane są dane dotyczące wizyty. Są one używane w celach statystycznych.
Użytkownik musi zostawić swoje dane, gdy korzysta z formularza kontaktowego. Dane te będą wykorzystywane tylko w celach kontaktowych.Używanie danych
Dane zebrane podczas użytkowania strony są używane tylko w celach kontaktowych. Nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że:
– KP Consulting otrzyma zgodę na udostępnienie danych osobowych;
– Dojdzie do przypadku naruszenia prawa, lub udostępnienia danych organom wymiaru sprawiedliwości będą wymagały przepisy prawa
Strona KP Consulting zawiera odnośniki do zewnętrznych serwisów – posługują się one odrębną polityką prywatności.

Pliki cookies

Strona wykorzystuje tzw. pliki cookies. Są one wykorzystywane do celów statystycznych. Użytkownik może wyłączyć cookies w swojej przeglądarce.Zmiany polityki prywatności
KP Consulting zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności. Nowe zasady polityki prywatności zostaną opublikowane w tym miejscu.

×

Ryczałt - prośba o ofertę

Imię *
Email lub telefon *
×

KPiR - prośba o ofertę

Imię *
Email lub telefon *
×

Pełna księgowość - prośba o ofertę

Imię *
Email lub telefon *
×
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania - skorzystaj z poniższego formularza. Odezwiemy się w ciągu 24h!