Co to jest ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej przeznaczoną dla wybranych kategorii podatników. W szczególności, ryczałt ewidencjonowany mogą stosować podatnicy, którzy:
 • uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 EUR, lub
 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 EUR.
W przypadku przekroczenia ww. limitów podatkowych przedsiębiorca w danym roku powinien opodatkować dochody z działalności gospodarczej w kolejnych latach według zasad ogólnych lub podatkiem liniowym (pod warunkiem terminowego złożenia stosownego zawiadomienia o wyborze tej formy opodatkowania). W odróżnieniu od zasad ogólnych i podatku liniowego podstawą opodatkowania jest kwota przychodu, a nie dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu). W konsekwencji, w praktyce możliwe są sytuacje, w których występuje obowiązek zapłaty ryczałtu nawet, jeżeli przedsiębiorca osiąga stratę. Do głównych zalet ryczałtu ewidencjonowanego należą:
 • Relatywnie niskie stawki podatku dla wybranych rodzajów działalności – możliwość zmniejszenia obciążeń podatkowych, w szczególności w odniesieniu do działalności charakteryzujących się wysoką rentownością.
 • Prosta forma prowadzenia ewidencji podatkowej - prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną w ramach ryczałtu ewidencjonowanego nie ma obowiązku prowadzenia KPiR – wymagane jest jedynie prowadzenie ewidencji przychodów.
Stawki Stawki ryczałtu ewidencjonowanego wynoszą: 20 %, 17 %, 8,5 %, 5,5 % i 3% i są uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca świadczy kilka rodzajów usług należy  stosować różne stawki do poszczególnych rodzajów przychodów. Poniższa tabela obrazuje stawki ryczałtu ewidencjonowanego dla wybranych rodzajów działalności.
20%
 • przychody, osiągane w zakresie wolnych zawodów, czyli pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywa­nej osobiście, wyłącznie na rzecz osób fizycznych przez:
  • lekarzy, lekarzy stomatolo­gów, lekarzy weterynarii,
  • techników dentystycznych,
  • felczerów, położne, pie­lęgniarki,
  • tłumaczy,
  • nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyj­nych polegających na udzie­laniu lekcji na godziny.
17% a) usługi:
 • parkingowe,
 • hotelarskie,
 • w zakresie oprogra­mowania,
 • fotograficzne,
c) pośrednictwo w:
 • handlu hur­towym,
 • sprzedaży hurtowej po­jazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich,
 • sprzedaży motocykli oraz części i akce­soriów do nich,
 • organizacji wyjazdów turystycznych
8,5%
 • działalność usługowa, w tym gastronomiczna w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powy­żej 1,5 proc. alkoholu (z wy­jątkiem wymienionej niżej jako objętej stawką 5,5 proc. lub 3 proc.),
 • wy­twarzanie przedmiotów (wy­robów) z materiału powierzo­nego przez zamawiającego
 • najem, podnaj­em, dzierżawa, poddzierżawa składników majątku związa­nych z działalnością gospo­darczą oraz otrzymane od­szkodowania za szkody doty­czące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • prowadzenie przed­szkoli
5,5% ·         przychody z prowadzenia działalności wytwórczej,
 • przychody z robót budowlanych lub z przewozu ładun­ków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.
 • działalność han­dlowa w zakresie sprzedaży:
 • żetonów i kart magnetycz­nych do automatów,
 • działalność han­dlowa w zakresie sprzedaży:
  • jednorazowych biletów ko­munikacji miejskiej,
  • znaczków do biletów miesięcz­nych,
  • znaków opłaty skarbo­wej,
  • znaczków pocztowych,
  • żetonów i kart magnetycz­nych do automatów.
3%
 • działalność gastronomiczna, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu,
 • działalność usługowa w za­kresie handlu (sprzedaż naby­tych produktów i towarów),
 • usługi związane z produkcją zwierzęcą (z wyjątkiem usług weterynaryjnych).
Wyłączenia W przepisach podatkowych określono rodzaje działalności, dla których nie jest możliwe stosowanie ryczałtu ewidencjonowanego:
 • prowadzenie aptek,
 • działalność w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 • działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 (czyli z wyjątkiem zawodu lekarza wszystkich specjalności, tech­nika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłuma­cza oraz nauczyciela w zakre­sie świadczenia usług edu­kacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny )
 • świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (m.in. reklamowe, pośred­nictwa finansowego, detek­tywistyczne i ochroniarskie, wykonywania fotografii reklamowych i podobnych),
 • działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.
 • wytwarzanie wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
Jednocześnie, z ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą korzystać w określonych sytuacjach osoby, których zakres działalności gospodarczej pokrywa się z zakresem prac wykonywanych w ramach umowy o pracę przed rozpoczęciem lub w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności, przepisy przewidują wyłączenie tej formy opodatkowania dla podmiotów:
 • rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub conajmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki,
które były lub są zatrudnione na umowę o pracę i zamierzają prowadzić własną działal­ność, w ramach której będą wykonywane, na rzecz byłego lub obecnego pra­codawcy, czynności takie same jakie w ostatnich dwóch latach podatkowych, były wykonywa­ne w ramach stosunku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Prześlij nam zapytanie, oddzwonimy

Imię *
Email lub telefon *
Chcę porozmawiać o: KsięgowościPodatkachDotacji
×

Polityka prywatności

Zbieranie danych
Podczas używania strony KP Consulting, zbierane są dane dotyczące wizyty. Są one używane w celach statystycznych.
Użytkownik musi zostawić swoje dane, gdy korzysta z formularza kontaktowego. Dane te będą wykorzystywane tylko w celach kontaktowych.Używanie danych
Dane zebrane podczas użytkowania strony są używane tylko w celach kontaktowych. Nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że:
– KP Consulting otrzyma zgodę na udostępnienie danych osobowych;
– Dojdzie do przypadku naruszenia prawa, lub udostępnienia danych organom wymiaru sprawiedliwości będą wymagały przepisy prawa
Strona KP Consulting zawiera odnośniki do zewnętrznych serwisów – posługują się one odrębną polityką prywatności.

Pliki cookies

Strona wykorzystuje tzw. pliki cookies. Są one wykorzystywane do celów statystycznych. Użytkownik może wyłączyć cookies w swojej przeglądarce.Zmiany polityki prywatności
KP Consulting zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności. Nowe zasady polityki prywatności zostaną opublikowane w tym miejscu.

×

Ryczałt - prośba o ofertę

Imię *
Email lub telefon *
×

KPiR - prośba o ofertę

Imię *
Email lub telefon *
×

Pełna księgowość - prośba o ofertę

Imię *
Email lub telefon *
×
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania - skorzystaj z poniższego formularza. Odezwiemy się w ciągu 24h!