Koszty uzyskania przychodu

15 marca 2018

Co to są koszty uzyskania przychodu

Nie wszystkie wydatki ponoszone w ramach prowadzonej działalności mogą być zaliczone do kosztów podatkowych (kosztów uzyskania przychodu pomniejszających podstawę opodatkowania). Ustawodawca nie wymienia także listy kosztów, które mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Wynika to z faktu, iż każdy przedsiębiorca prowadzi działalność o odrębnym profilu i ponosi inne koszty zmierzające do osiągniecia zysków.

Z tego względu wprowadzono generalne zasady kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodu. W szczególności, w celu rozliczenia określonych wydatków do celów podatkowych wymagane jest spełnienie przede wszystkim dwóch podstawowych warunków:

  • wydatki powinny być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (wykazywać obiektywnie związek z prowadzoną działalnością gospodarczą)
  • wydatki nie mogą być wymienione w ustawowym katalogu kosztów, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Związek z działalnością gospodarczą

W praktyce w celu określenia istnienia związku danego wydatku z działalnością należy w pierwszej kolejności zidentyfikować rodzaj działalności prowadzonej przez danego podatnika działalności gospodarczej. Zatem każdy rodzaj kosztu powinien być analizowany indywidualnie w określonej sytuacji.

Wynika to z faktu, iż wydatki ponoszone w ramach działalności przez jednego przedsiębiorcę u drugiego nie wykazują związku z działalnością i mogą być wyłączone z kalkulacji podatku dochodowego.

Każdy przedsiębiorca powinien być w stanie udowodnić w trakcie ewentualnej kontroli podatkowej, że dane kategorie wydatków wykazują związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. W tym celu zasadne jest posiadanie dodatkowej dokumentacji (np. umów, korespondencji handlowej), które mogą stanowić dowód potwierdzający możliwość zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Przykładowe kategorie kosztów wyłączone z kosztów uzyskania przychodu

Kary umowne i odszkodowania

Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kar umownych i odszkodowań z tytułu:

  • wad dostarczonych towarów;
  • wad wykonanych robót i usług;
  • zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad;
  • zwłoki w usunięciu wad towarów;
  • zwłoki w usunięciu wad wykonanych robót i usług.

Koszty reprezentacji

Zgodnie z przepisami do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się wydatków na reprezentację – przy czym przepisy podatkowe nie definiują pojęcia „reprezentacja”. Z tego względu kwestia ta jest przedmiotem licznym sporów z organami podatkowymi.

W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, iż reprezentacja to działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów; przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia.

W praktyce za koszty reprezentacji uznaje się przykładowo wydatki na wystawne usługi gastronomiczne, organizacje wycieczek lub innych imprez okolicznościowych dla kontrahentów, wydatki na strój służbowy (nie oznaczony logo firmy).

Straty w środkach obrotowych

Co do zasady, zidentyfikowane ubytki w majątku przedsiębiorcy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu (np. straty inwentaryzacyjne powstałe w wyniku zdarzeń losowych, uszkodzenia towarów lub kradzieży). Do kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z aktualnym podejściem organów podatkowych nie można zaliczać strat, które były wynikiem ewidentnych zaniedbań po stronie przedsiębiorcy. Przykładem takich działań może być brak stosowania odpowiednich regulaminów w zakresie zabezpieczenia towarów, systemu antykradzieżowych, etc.

Straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności

W przepisach podatkowych uwzględniono wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu, części wydatków poniesionych na zakup środków trwałych, które przestają być wykorzystywane w działalności gospodarczej ze względu zmianę profilu działalności.

Natomiast, jeżeli zaprzestanie wykorzystywania środka trwałego wynika z innych przyczyn, np. zużycie techniczne, zmiana technologii produkcji, etc. przedsiębiorca ma możliwość zaliczenia nieumorzonej wartości środka trwałego do kosztów uzyskania przychodu na dzień likwidacji.

Biorąc pod uwagę opisane powyżej ograniczenia, w przypadku zmiany profilu działalności, z perspektywy podatkowej w niektórych sytuacjach bardziej zasadne jest dokonanie sprzedaży składników majątkowych wykorzystywanych dotychczas w działalności niż ich utylizacja.

Wydatki na rzecz członków organów nadzoru i organów stanowiących osób prawnych

Do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się również wydatków dokonywanych przez podatników podatku CIT na rzecz osób, które wchodzą w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych. Powyższe ograniczenie nie dotyczy wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnienia ww. funkcji.

Do kosztów uzyskania przychodu nie można zatem zaliczyć przykładowo zwrotu kosztów dojazdów do spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania - skorzystaj z poniższego formularza. Odezwiemy się w ciągu 24h!