Paralaksa tła

Zasady ogólne

10 marca 2017

Zasady ogólne

Podatek opłacany na zasadach ogólnych jest podstawową formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Podstawą wyliczenia podatku w tej formie jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania przychodu osiągniętymi w danym okresie.

Biorąc pod uwagę powyższe, przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych mają obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na ustalenie przychodów i kosztów dotyczących prowadzonej działalności. Co do zasady, ewidencja ta jest prowadzona w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR), której wzór oraz zasady prowadzenia zostały określone szczegółowo w odrębnych przepisach. Jednakże, w przypadku, gdy przychody z działalności gospodarczej przekraczają równowartość kwoty 1.200.000 EUR przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji w formie pełnych ksiąg rachunkowych.

Stawka podatku jest uzależniona od wielkości dochodów osiągniętych przez podatnika w danym roku kalendarzowych. Dochody w kwocie niższej bądź równej 85.528 zł (tzw. próg podatkowy) są opodatkowane podatkiem według stawki 18%. Nadwyżka dochodu ponad kwotę progu podatkowego jest opodatkowana stawką 32%.

Uwaga
Podstawa opodatkowania obejmuje wszystkie dochody opodatkowane według zasad ogólnych – także spoza działalności, np. dochody z umowy o pracę, renty, zasiłki, etc.. Zatem jeżeli przedsiębiorca posiada dodatkowe źródła dochodu może być zobowiązany podatku według wyższej stawki podatkowej nawet jeżeli dochody z działalności gospodarczej są stosunkowo niskie.


Poniższa tabela obrazuje stawki podatku stosowane przy stosowaniu ogólnych zasad opodatkowania dochodu.:

Podstawa podatku   Kwota podatku
Ponad Do  
  85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 PLN
85.528   14.839,02 PLN plus 32% nadwyżki ponad 85.528

Zaletą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych jest możliwość skorzystania z ulg i odliczeń. W szczególności przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych mają prawo do:

  • Wspólnego rozliczania się wspólnie z małżonkiem lub dziećmi (w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci)
  • Skorzystania z ulg podatkowych – np. ulga na dzieci
  • Możliwość odliczenia tzw. kwoty wolnej od podatku – podatek jest płacony dopiero przekroczeniu dochodów w kwocie 3091 PLN.

Uwaga:
Przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem podstawa opodatkowania do wyliczenia kwoty podatku jest wyliczana poprzez zsumowanie dochodów małżonków i podzielenie przez dwa. W konsekwencji, jeżeli drugi z małżonków osiąga niewielkie dochody, przedsiębiorca będzie miał w niektórych sytuacjach możliwość opodatkowania dochodów według niższej stawki podatku, nawet jeżeli wartość dochodów z działalności w skali roku przekroczy próg podatkowy.


Przykład 1   Dochód osiągnięty przez przedsiębiorcę w 2015 roku: 120.000 zł
Dochód osiągnięty przez małżonka przedsiębiorcy w 2015 roku: 40.000 zł  
Podatek przy rozliczeniu osobno:
Przedsiębiorca: 14.839,02 zł + (120.000 zł - 85.528 zł) x 0,32 = 25.870,06 zł
Małżonek przedsiębiorcy: 40.000 zł x 0,18 – 556,02 zł = 6.643,98 zł
Razem podatek zapłacony przy rozliczeniu osobno: 32.514,04 zł  
Podatek przy rozliczeniu wspólnie z małżonkiem
120.000 zł + 40.000 zł = 160.000 zł

Kwota przypadająca na każdego małżonka: 80.000 zł
Podatek do zapłacenia przez każdego małżonka: 80.000 zł x 0,18 – 556,02 zł = 13.843,98
Razem podatek zapłacony przy rozliczeniu wspólnie z małżonkiem: 27.687,96 zł
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania - skorzystaj z poniższego formularza. Odezwiemy się w ciągu 24h!