Zasady rozliczenia podatku dochodowego

22 marca 2018

Definicja przychodu

Przychodem podatkowym jest każde przysporzenie majątkowe o charakterze trwałym i bezzwrotnym. Najogólniej przychodem jest więc każde świadczenie powodujące jednostronną korzyść po stronie podatnika. Przychodami są m.in:
  • otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe;
  • wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie,
  • wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań,
Należy podkreślić, iż powyższy katalog nie ma charakteru zamkniętego i obejmuje także zdarzenia gospodarcze, które nie skutkują bezpośrednim wpływem środków pieniężnych do majątku podatnika. Najczęściej spotykanym przykładem takich świadczeń są świadczenia otrzymane nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie – tj. świadczenia otrzymane przez podatnik w zamian za które podatnik nie miał obowiązku zapłaty pełnej ceny rynkowej. Przychodem z nieodpłatnych świadczeń są przykładowo: świadczenie usług bez wynagrodzenia przez członków zarządu, którzy nie są udziałowcami spółki, nieoprocentowane pożyczki, etc.. W uproszczeniu Kwota przychodu z tego  tytułu jest ustalana według cen rynkowych podobnych świadczeń. Zdarzenia nie stanowiące przychodów Ustawa wymienia również przysporzenia majątkowe, które nie stanowią przychodów. Do ww. katalogu zalicza się m.in.:
  • kwoty naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);
  • zwrócone wydatki niezaliczone wcześniej do kosztów uzyskania przychodów;
  • zwróconą, na podstawie odrębnych przepisów, różnicę podatku od towarów i usług;
Należy zwrócić uwagę, iż w niektórych sytuacjach przedsiębiorcy nie mają obowiązku wykazywania przychodu nawet, jeżeli przedsiębiorca otrzymał płatność od klienta – do katalogu przysporzeń niestanowiących przychodów zalicza się bowiem pobrane wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Powyższe podejście wynika z definicji przychodu. Przyjmuje się bowiem, iż przychód powinien mieć charakter definitywny. Wpłaty z tytułu zaliczek, kaucji gwarancyjnych, etc. nie ma mają charakteru definitywnego ze względu na każdorazową możliwość zwrotu wpłaty przed terminem wykonania usługi, na poczet której została wpłacona.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania - skorzystaj z poniższego formularza. Odezwiemy się w ciągu 24h!